Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 15 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Phú Yên
 8 triệu - 12 triệu Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa