Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Nhân Sự

Trương Thị Thi

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Trần Thị Mỹ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Cung ứng

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Kinh nghiệm: 2 năm

Kế Toán Viên

Nguyễn Thương Huyền

Kinh nghiệm: 15 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Trần Kim Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Đặng Ngọc Thiên Kim

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp 

Phạm Thị Mỹ Trinh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán, Tài Chính

Lương Chí Phát

Kinh nghiệm: 4 năm

Kế Toán Trưởng

Lê Xuân Trường

Kinh nghiệm: 22 năm

Nhân Viên Kế Toán

Đặng Thị Vân Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp / Thuế

Phạm Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: 5 năm